Poučenie dotknutej osoby

o jej právach na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“), v nadväznosti na čl. VI Všeobecných obchodných podmienok pre služby “drazba.aider.sk” (ďalej len „VOP“)

 

Dotknutá osoba, teda Zákazník Poskytovateľa alebo osoba, ktorá si u Poskytovateľa objedná doplnkovú službu, ak poskytne Poskytovateľovi svoje osobné údaje pri registrácii alebo pri realizácii objednávky, má v oblasti ochrany osobných údajov práva predovšetkým podľa § 28 ZoOOÚ:

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať

1.1 potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

1.2 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZoOOÚ;

1.3 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Poskytovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

1.4 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.5 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.6 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

1.7 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

1.8 blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Poskytovateľa namietať voči

2.1 spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2.2 využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

2.3 poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Poskytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

4.1 písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZoOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

4.2 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Poskytovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

5. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutej osoby aj bez jej súhlasu alebo po odvolaní jej súhlasu, na účely vymedzené v § 10 ZoOOÚ, najmä ak:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

c) predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby Poskytovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov, alebo

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

Informácie o účeloch poskytnutia a spôsoboch používania osobných údajov, a informácie o poskytovanom súhlase so spracovaním osobných údajov sú obsiahnuté v čl. III a VI VOP.

Potvrdenie dotknutej osoby o poučení môže Poskytovateľ uchovávať v elektronickej podobe až do ukončenia spracovania a úplnej likvidácie osobných údajov dotknutej osoby.